Regulamin happeningu Oborygen po Ciemku

data wydarzenia 18.12.2021 r.

A. CEL

 1. Przebiegnięcie i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km w lesie po zmroku.
 2. Popularyzacja biegania i Nordic walking jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie i okolic.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promocja rekreacyjnych walorów Gminy Oborniki Śląskie.
 5. Informowanie o zagrożeniach i bezpieczeństwie w czasie pandemii COVID-19.
 6. Promocja zdrowego stylu życia.
 7. Wydarzenie ma charakter towarzyski.

B. ORGANIZATOR

 1. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich
 3. Gmina Oborniki Śląskie

C. KONTAKT

 1. Dyrektor biegu: Hubert Ozimina e-mail: kontakt@oborygeni.pl
 2. Zapisy internetowe, organizacja trasy: Tomasz Gibalski, tel. 792 626 777, e-mail:  zawody@oborygeni.pl

D. TERMIN I MIEJSCE

 1. Data: 18.12.2021 (sobota), bieg start godzina 17:00
 2. Start i meta zawodów znajduje się na placu Mój Rynek, ul. Powstańców Wlkp. w Obornikach Śląskich.
 3. Biuro zawodów czynne od godziny 16:00 do 16.45 w domku campingowym przy OSIR, wejście od strony targowiska

E. TRASA BIEGU

 1. Dystans 10 km
 2. Trasa na jednej pętli w lesie pomiędzy Obornikami Śląskimi a Wielką Lipą – Bieg Oborygena
 3. Nawierzchnia: szuter, drogi leśne.
 4. Obowiązuje limit czasowy – 2 godz.

F. PRZEBIEG IMPREZY

 1. Organizator realizuje wydarzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i rozporządzeniami epidemiologicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2.
 2. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny na świeżym powietrzu. Każdy z uczestników startuje indywidualnie na własną odpowiedzialność w wyznaczonym przez organizatora czasie.
 3. Każdego uczestnika obowiązują zasady obostrzeń sanitarnych – należy zachować dystans społeczny – 1,5 metra oraz zasłaniać usta i nos oraz inne obowiązujące na dzień wydarzenia.
 4. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do respektowania i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 5. Z uwagi na charakter wydarzenia, Uczestnik podczas zapisów ma możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się.

G. POMIAR CZASU

 1. Nie przewiduje się pomiaru czasu.

H. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg i posiada numer startowy otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Na trasie biegu będzie jeden punkt odżywczy z ciepłym napojem.
 3. Organizator nie zapewnia jednorazowych kubków na wodę. Uczestnicy chcąc skorzystać z napoju muszą mieć własny kubek. Organizator ogranicza produkcję odpadów.

I. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

Każdy uczestnik we własnym zakresie ma podczas wydarzenia:

 1. ObowiązkowoLatarka czołówka
 2. Ubiór odpowiedni do panującej pogody
 3. Folia NRC
 4. Gwizdek
 5. Woda do picia
 6. Naładowany telefon

J. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 17.12.2021r. do godz. 24:00 na stronie www.oborygeni.pl (datasport). Zgłoszenia w dniu biegu dostępne tylko w przypadku wolnych miejsc.
 2. Start w wydarzeniu jest odpłatny. Koszt opłaty na cele statutowe Stowarzyszenia to:
  • do 17.12.2021 r. – 10 zł
  • Zapisy w dniu zawodów 18.12.2021 r. – 30 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.
 3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 17.12.2021, ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin (100 miejsc). Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@oborygeni.pl.
 4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu potwierdzającego uczestnictwo w biegu:
  • Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni
  • ul. Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie,
  • nr konta 63 1020 5297 0000 1902 0203 5491
  • Dopisek na przelewie: Oborygen po ciemku, nazwisko i imię
 5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
 6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 16.45 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (100 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 17.12.2021.
 9. Nr startowy będzie nadawany tylko osobom, które dokonały opłaty startowej.

J. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy pełnoletni, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

K. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni, ul. Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 915-180-10-33 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt N. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do danych,
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.
  Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI

O. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:
  • TU Europa – UBEZPIECZENIA
  • DATASPORT – pomiar czasu
  • itp.

P. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora, Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.