Regulamin

Regulamin Biegu „Dycha z górką”

nowy termin 4.07.2020 rok (przeniesiony z 15.03.2020) Oborniki Śląskie

 

 1. CEL
  1. Przebiegnięcie dystansu 10 kilometrów.
  2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  4. Promocja zdrowego stylu życia.
 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni
 3. PARTNERZY
  1. Miasto i Gmina Oborniki Śląskie
  2. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 4. KONTAKT
  1. koordynacja biegu: Hubert Ozimina i Tomasz Gibalski, e-mail: kontakt@oborygeni.pl
  2. zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz, e-mail: zawody@pro-run.pl
 5. TERMIN I MIEJSCE
  1. data: 4.07.2020 (sobota), godzina 10:00
  2. start i meta – ul. Kasztanowa w Obornikach Śląskich
  3. biuro zawodów czynne od godziny 8:00 do 9.30 przy ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich
 6. TRASA BIEGU
  1. Dystans: 10 km (dwie pętle po 5 km)
  2. Trasa: drogi leśne
  3. Trasa oznakowana co kilometr
  4. Obowiązuje limit czasowy – 120 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu
 7. ZMIANY ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA
  1. nowy termin 4.07.2020, godzina 10:00
  2. dopuszczamy możliwość indywidualnego zaliczenia biegu we wcześniejszym terminie np. 21.06.2020, ale nie później niż do 4.07.2020. Osoby, które udowodnią przebiegnięcie pełnej trasy, otrzymają pakiet startowy i medal. Dowodem jest np. okazanie zapisu trasy zarejestrowanej przez telefon lub zegarek.
  3. 21.06.2020 w godzinach od 10:00 do 13:00 na starcie / mecie biegu będzie możliwość odbioru pakietu i medalu
  4.  bieg główny z pomiarem czasu odbędzie się 4.07.2020
  5. limit 150 osób (IV etap – pytania i odpowiedzi)
  6. nagrody w kategoriach open, wiekowych i drużynowej tylko dla osób uczestniczących w biegu głównym
  7. konkurs z nagrodami rzeczowymi dla osób, o których mowa w pkt. 7.2 i 7.4. Konkurs odbędzie się on-line kilka dni po biegu. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
  8. biuro zawodów zlokalizowane będzie na powietrzu. Prosimy o zachowanie dystansu i nie tworzenie kolejek.
  9. przed startem biegu oraz po jego zakończeniu prosimy o zakrycie nosa i ust maseczką
 8. KLASYFIKACJA i NAGRODY
  1. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
  2. Statuetki otrzymają zwycięzcy następujących kategorii:
   1. 10 km OPEN Mężczyźni – miejsca 1, 2, 3
   2. 10 km OPEN Kobiety- miejsca 1, 2, 3
   3. Kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn – miejsca 1, 2, 3
    K/M 16 od 16 do 19 lat
    K/M 20 od 18 do 29 lat
    K/M 30 od 30 do 39 lat
    K/M 40 od 40 do 49 lat
    K/M 50 od 50 do 59 lat
    K/M 60 powyżej 60 lat
  3. Najszybsza drużyna.
   Klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z przynajmniej czterech osób. Drużyna musi być mieszana – dwie kobiety, dwóch mężczyzn. Do klasyfikacji sumujemy czas najszybszych czterech osób. Trzy najszybsze drużyny otrzymają puchary.
  4. Wśród zawodników, którzy ukończą bieg, rozlosowane będą nagrody (czytaj pkt 7.7)
  5. Miejsca na podium nie dublują się.
 9. POMIAR CZASU
  1. W biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów umieszczonych na bezzwrotnych numerach startowych
  2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym
  3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika
 10. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW i PAKIET STARTOWY
  1. Medal
  2. Numer startowy
  3. Woda na 5 km i mecie
  4. Posiłek regeneracyjny (zawodnicy otrzymają  przekąskę w pakiecie)
  5. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie , i impreza odbędzie się „na powietrzu” / w przestrzeni otwartej
  6. Gadżet – rękawki biegowe
 11. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
  1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 11.03.2020 r. do godz. 24:00 na stronie DataSport.pl
  2. W dniu biegu w biurze zawodów, w przypadku dostępności miejsc (limit 150)
  3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 11.03.2020.
   Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to należy o tym poinformować organizatora wysyłając e-mail na adres kontakt@oborygeni.pl
  4. Udział w biegu jest odpłatny. Cena pakietu startowego jest następująca:
   1. 45 złotych do 16.02.2020
   2. 59 złotych od 17.02.2020 do 11.03.2020
   3. 69 złotych w dniu zawodów
  5. Płatności można dokonać poprzez płatności on-line dostępne podczas rejestracji lub za pomocą przelewu tradycyjnego na konto.
   Dane do przelewu:
   Grupa Biegowa Oborygeni
   Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie
   nr konta PKO BP 63 1020 5297 0000 1902 0203 5491
   tytuł przelewu: Dycha z Górką, Nazwisko, Imię, rok urodzenia
  6. Istnieje możliwość otrzymania faktury  za opłatę startową. W celu otrzymania faktury należy pisać na kontakt@oborygeni.pl.
  7. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można przenieść swoją opłatę na inną osobę do dnia 08.03.2020 r.
  8. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
  9. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 9.00
  10. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej
  11. Ustala się limit uczestników: 250 150 osób. 
 12. UCZESTNICTWO
  1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście
  2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16  rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów
  3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów
  4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu
  5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym
  6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
  7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  8. Organizator, w trosce o bezpieczeństwo zawodników, z uwagi na warunki terenowe (wąskie, kręte ścieżki, wystające korzenie, itp.)  wprowadza zakaz biegu z wózkami, rowerami, itp. oraz w towarzystwie zwierząt.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie oborygeni.pl
  2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
  4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
  5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.