Regulamin

Regulamin Biegu „Dycha z górką”
termin 18.03.2023 rok Oborniki Śląskie

 1. CEL
  1. Przebiegnięcie dystansu 5 lub 10 kilometrów.
  2. Marsz Nordic Walking na dystansie 5 kilometrów.
  3. Popularyzacja biegania i Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
  4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  5. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Oborniki Śląskie.
  6. Promocja zdrowego stylu życia.
 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni
 3. PARTNERZY
  1. Miasto i Gmina Oborniki Śląskie
 4. KONTAKT
  1. szef biegu: Hubert Ozimina, e-mail: kontakt@oborygeni.pl
  2. zapisy internetowe, trasa: Tomasz Gibalski, tel. 792 626 777, e-mail: zawody@oborygeni.pl
 5. TERMIN I MIEJSCE
  1. data: 18.03.2023 (sobota), godzina 10:00, 9:30 biegi dla dzieci
  2. start i meta – ul. Kasztanowa w Obornikach Śląskich
  3. biuro zawodów czynne od godziny 8:00 do 9.30 przy ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich
 6. TRASA BIEGU
  1. Dystans biegu: 10 km (dwie pętle po 5 km) – BIEG GŁÓWNY
  2. Dystans Nordic Walking: 5 km
  3. Dystanse bieg dla dzieci:
  4. Trasa: drogi leśne
  5. Trasa oznakowana co kilometr
  6. Obowiązuje limit czasowy – 120 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu
 7. KLASYFIKACJA i NAGRODY
  1. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
  2. Statuetki otrzymają zwycięzcy następujących kategorii:
   1. 10 km OPEN Mężczyźni – miejsca 1, 2, 3
   2. 10 km OPEN Kobiety- miejsca 1, 2, 3
   3. 5 km OPEN Mężczyźni – miejsca 1, 2, 3
   4. 5 km OPEN Kobiety- miejsca 1, 2, 3
   5. 5 km OPEN Nordic Walking Mężczyźni – miejsca 1, 2, 3
   6. 5 km OPEN Nordic Walking Kobiety- miejsca 1, 2, 3
   7. Kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn, dystans 10km – miejsca 1, 2, 3
    K/M 20 od 16 do 29 lat
    K/M 30 od 30 do 39 lat
    K/M 40 od 40 do 49 lat
    K/M 50 od 50 do 59 lat
    K/M 60 powyżej 60 lat
  3. Najszybsza drużyna, tylko dla Biegu Głównego 10km.
   Klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z przynajmniej czterech osób. Drużyna musi być mieszana, w dowolnej konfiguracji K/M. Do klasyfikacji sumujemy czas najszybszych czterech osób. Trzy najszybsze drużyny otrzymają puchary.
  4. Wśród zawodników, którzy ukończą bieg, zorganizowany będzie konkurs
  5. Miejsca na podium nie dublują się.
 8. POMIAR CZASU
  1. W biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów umieszczonych na bezzwrotnych numerach startowych
  2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym
  3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika
 9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW i PAKIET STARTOWY
  1. Medal
  2. Numer startowy
  3. Woda na 5 km i mecie
  4. Posiłek regeneracyjny
  5. Do dyspozycji zawodników szatnia.
  6. Gadżet, opcjonalnie – szczegóły wkrótce.
 10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
  1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15.03.2023 r. do godz. 24:00 na stronie DataSport.pl
  2. W dniu biegu w biurze zawodów, w przypadku dostępności miejsc
  3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 15.03.2023.
   Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to należy o tym poinformować organizatora wysyłając e-mail na adres zawody@oborygeni.pl
  4. Udział w biegu jest odpłatny. Cena pakietu startowego jest następująca:
   1. 50 złotych do 19.02.2023
   2. 70 złotych od 20.02.2023 do 15.03.2023
   3. 80 złotych w dniu zawodów
   4. 20 złotych dzieci i młodzież do 18.03.2023
  5. Płatności można dokonać poprzez płatności on-line dostępne podczas rejestracji lub za pomocą przelewu tradycyjnego na konto.
   Dane do przelewu:
   Grupa Biegowa Oborygeni
   Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie
   nr konta PKO BP 63 1020 5297 0000 1902 0203 5491
   tytuł przelewu: Dycha z Górką, Nazwisko, Imię, rok urodzenia
  6. Istnieje możliwość otrzymania faktury  za opłatę startową. W celu otrzymania faktury należy pisać na kontakt@oborygeni.pl.
  7. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można przenieść swoją opłatę na inną osobę do dnia 15.03.2023 r.
  8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 9.00
  9. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej
  10. Ustala się limit uczestników: 250 osób. 
 11. UCZESTNICTWO
  1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście
  2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów
  3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów.
  4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym
  5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
  6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  7. Organizator, w trosce o bezpieczeństwo zawodników, z uwagi na warunki terenowe (wąskie, kręte ścieżki, wystające korzenie, itp.)  wprowadza zakaz biegu z wózkami, rowerami, itp. oraz w towarzystwie zwierząt.
  8. Organizator realizuje wydarzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i rozporządzeniami epidemiologicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wydarzenia na: usługę pomiaru czasu, trening lub bieg.
  10. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny na świeżym powietrzu. Każdy z uczestników startuje indywidualnie na własną odpowiedzialność w wyznaczonym przez organizatora czasie.
  11. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do respektowania i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO
  1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
  2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
  3. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni, ul. Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 915-180-10-33 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
  4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
  5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  6. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt N. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
  8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
  9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
  10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
  11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
  12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
   a) dostępu do danych,
   b) sprostowania danych,
   c) usunięcia danych,
   d) ograniczenia przetwarzania danych,
   e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.
   Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:
   • TU Europa – UBEZPIECZENIA
   • DATASPORT – pomiar czasu
   • itp.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.datasport.pl oborygeni.pl
  2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
  4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
  5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.