Regulamin

Regulamin Biegu charytatywnego „Biegamy-Pomagamy”

02.04.2017r.

 

 1. CEL
  1. Pomoc Rodzinie Szczepaniaków z Siemianic, którzy w pożarze stracili dom
  2. Dochód z biegu zostanie przekazany Elżbiecie i Bogusławowi Szczepaniakom
  3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Oborniki Śląskie i okolic
  4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  5. Promocja zdrowego stylu życia
 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni
 1. PARTNERZY
  1. Miasto i Gmina Oborniki Śląskie
  2. OSiR Oborniki Śląskie
  3. Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
  4. Stowarzyszenie dla Siemianic
  5. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 1. KONTAKT
  1. zapisy internetowe: Hubert Ozimina tel. 600 387 649
  2. koordynacja: Tomasz Gibalski, e-mail: kontakt@oborygeni.pl
 1. TERMIN I MIEJSCE
  1. data: 02.04.2017 (niedziela), godzina 11:00
  2. start i meta do biegu znajduje się na ul. na placu „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B
  3. biuro zawodów czynne od godziny 9:00 do 10.30 przy na placu „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B.
 1. TRASA BIEGU
  1. Dystanse: 4.6 km, 7.5 km lub 10.4 km
  2. Trasa na jednej pętli pomiędzy Obornikami Śląskimi oraz terenach leśnych między drogą wojewódzką DW 340 i DW 342
  3. Nawierzchnia: asfalt i szuter, drogi leśne
  4. Trasa oznakowana co kilometr
  5. W biegu, bez względu na dystans, obowiązuje limit czasowy – 90 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu
 1. KLASYFIKACJA i NAGRODY
  1. Ze względu na charakter i cel biegu nie przewiduje się nagradzania zwycięzców.
  2. Wśród uczestników biegu rozlosowane będą nagrody pocieszenia, m.in. produkty regionalne i rękodzielnicze.
  3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal w formie magnesu.
 1. POMIAR CZASU
  1. W biegu na każdym z dystansów pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów umieszczonych na zwrotnych numerach startowych
  2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym
  3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika
 1. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
  1. Woda
  2. Posiłek regeneracyjny
  3. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
  4. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 13.00
 2. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
  1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 29.03.2017 r. do godz. 24:00 na stronie DataSport.pl
  2. W dniu biegu w biurze zawodów.
  3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 29.03.2017, ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to należy o tym poinformować organizatora wysyłając e-mail na adres kontakt@oborygeni.pl
  4. Udział w biegu charytatywnym jest odpłatny. Koszt cegiełki to minimum 25 złotych.Płatności można dokonać tylko za pomocą przelewu na konto. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu: Grupa Biegowa Oborygeni
   Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie
   nr konta PKO BP 63 1020 5297 0000 1902 0203 5491
   tytuł przelewu: Biegamy-Pomagamy, Nazwisko, Imię, Data urodzenia
  5. Istnieje możliwość otrzymania faktury  za opłatę startową. W celu otrzymania faktury należy pisać na kontakt@oborygeni.pl.
  6. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można przenieść swoją opłatę na inną osobę
  7. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
  8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
  9. Limitu miejsc: 400 osób.
  10. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej
 3.  UCZESTNICTWO
  1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście
  2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 12* rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów
  3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów
  4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu
  5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym
  6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
  7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  8. Numer startowy należy oddać po ukończeniu biegu
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na oborygeni.pl
  2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
  3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione
  4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
  5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

* aktualizacja regulaminu w dniu 28.03.2017